اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی  ترم ۴

نيمسال اول تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

تربیت بدنی (۱)

آقای محمودآبادی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۲

سه شنبه

فارسی

خانم زارعی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۳

سه شنبه

اندیشه اسلامی (۱)

خانم زینعلی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۴

سه شنبه

اصول سخنوری

خانم علیزاده

۱۹- ۱۶:۳۰

۵

پنج شنبه

اخلاق اسلامی

خانم زینعلی

۱۰- ۸

۶

پنج شنبه

جمع آوری و پردازش اطلاعات

خانم سکندری

۱۲:۳۰- ۱۰

۷

پنج شنبه

مراسم و تشریفات

آقای آصف

۱۵ – ۱۲:۳۰

۸

پنج شنبه

کاربرد وسایل سمعی و بصری

آقای آصف

۱۷:۳۰- ۱۵

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس تربیت بدنی (۱) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.