اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

نيمسال اول  تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

پروژه مالی

آقای پاکزاد

۱۱:۲۰- ۸:۲۰

۲

دوشنبه

ورزش ۱

آقای محمودآبادی

۱۳:۲۰- ۱۱:۲۰

۳

دوشنبه

مباحث جاری در حسابداری

خانم صادقی

۱۵:۲۰- ۱۳:۲۰

۴

دوشنبه

کاربرد استانداردهای حسابداری

خانم صادقی

۱۷:۲۰- ۱۵:۲۰

۵

دوشنبه

مدیریت بانکداری و بیمه

خانم میراحمدی

۱۹:۲۰- ۱۷:۲۰

۶

پنج شنبه

انقلاب اسلامی

آقای معصومی

۱۰- ۸

۷

پنج شنبه

حسابداری تلفیقی

خانم حسین مردی

۱۲- ۱۰

۸

پنج شنبه

حسابداری مالی پیشرفته (۲)

آقای بیک زند

۱۴:۳۰- ۱۲

۹

پنج شنبه

تاریخ تحلیلی صدراسلام

آقای معصومی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۱۰

پنج شنبه

انسان در اسلام

آقای معصومی

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس ورزش۱ و پروژه مالی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.