اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

خدمات الکترونیک

خانم رحیمی فرد

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۲

دوشنبه

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

خانم رحیمی فرد

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۳

دوشنبه

مهارت ها و قوانین کسب و کار

خانم رحیمی فرد

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۴

سه شنبه

پروژه مالی

آقای پاکزاد

۱۲- ۹

۵

پنج شنبه

حسابداری مالی

آقای بیک زند

۹:۳۰- ۷

۶

پنج شنبه

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

آقای یگانه

۱۲- ۹:۳۰

۷

پنج شنبه

حسابداری مالیاتی

خانم حسین مردی

۱۴:۳۰- ۱۲

۸

پنج شنبه

حسابداری بهای تمام شده۱

آقای بیک زند

۱۷- ۱۴:۳۰

۹

پنج شنبه

حسابداری پیمانکاری

آقای بیک زند

۱۹- ۱۷

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس پروژه مالی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.