اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

خدمات الکترونیک

خانم رحیمی فرد

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۲

دوشنبه

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

خانم رحیمی فرد

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۳

دوشنبه

مهارت ها و قوانین کسب و کار

خانم رحیمی فرد

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۴

چهارشنبه

فارسی

خانم دکتر کلهر

۱۶:۴۵- ۱۴:۳۰

۵

چهارشنبه

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

خانم میراحمدی

۱۹- ۱۶:۴۵

۶

پنج شنبه

زبان تخصصی مالی

آقای توکلی

۹:۳۰- ۸:۱۵

۷

پنج شنبه

مدیریت مالی

آقای بیک زند

۱۲- ۹:۳۰

۸

پنج شنبه

کارآفرینی

خانم سکندری

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۹

پنج شنبه

حسابداری شرکت های سهامی

خانم حسین مردی

۱۷- ۱۴:۳۰