اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین ترم ۲

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین ترم ۲

نيمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

تغذیه در ورزش

خانم عنبری

۱۲- ۱۰

۲

شنبه

فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی

خانم عنبری

۱۴:۳۰- ۱۲

۳

شنبه

روشهای آموزش در تربیت بدنی

آقای محمودآبادی

۱۶- ۱۴:۳۰

۴

سه شنبه

اخلاق حرفه ای

خانم علیزاده

۱۳:۳۰- ۱۱:۳۰

۵

سه شنبه

روانشناسی معلولین

خانم علیزاده

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۶

سه شنبه

جامعه شناسی ورزشی

خانم علیزاده

۱۶- ۱۵:۳۰

۷

چهارشنبه

مقدمات بیومکانیک ورزشی

خانم عنبری

۱۴:۳۰- ۱۲

۸

چهارشنبه

فارسی

خانم دکتر کلهر

۱۶:۴۵- ۱۴:۳۰

۹

چهارشنبه

اندیشه اسلامی (۱)

آقای تورنگ

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۱۰

جمعه

والیبال نشسته

آقای محمودآبادی

۱۴- ۱۲

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: محل تشکیل کلاس والیبال نشسته پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.