اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی ورزشی ترم ۳

برنامه درسي دوره کارشناسی  مدیریت فرهنگی ورزشی ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

چهارشنبه

آمار و کاربرد آن در مدیریت

خانم رحیمی فر

۱۰:۳۰- ۸:۳۰

۲

چهارشنبه

مدیریت فرهنگی ورزشی

آقای دکتر جمالی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۳

چهارشنبه

اقتصاد فرهنگی ورزشی

آقای محمودآبادی

۱۶- ۱۳

۴

چهارشنبه

رفتارشناسی فرهنگی ورزشی

آقای محمودآبادی

۵

چهارشنبه

دولت و برنامه ریزی فرهنگی ورزشی

آقای محمودآبادی

۶

پنج شنبه

برنامه ریزی اوقات و فراغت

خانم تاج زادمهر

۱۰:۳۰- ۹

۷

پنج شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

آقای معصومی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۸

پنج شنبه

انقلاب اسلامی ایران

آقای معصومی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۹

پنج شنبه

کاربرد وسائل سمعی و بصری

خانم معدن کن

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۱۰

پنج شنبه

مدیریت فناوری اطلاعات در فرهنگ ورزش

خانم معدن کن

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰