اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسي مهندسي فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات ترم - ۱

برنامه درسي دوره کارشناسي مهندسي فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات ترم - ۱
نيمسال اول ۱۳۹۶-۹۷

ساعت تشكيل نام استاد نام درس روزهای هفته رديف
۱۲:۳۰ - ۱۴:۳۰
انم باورصاد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شنبه ۱
۱۴:۳۰ - ۱۷
خانم رحیمی فر بانک اطلاعاتی کاربردی شنبه ۲
۱۷-۱۹ آقای صدیقی مقدم اصول و فنون مذاکره شنبه ۳
۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ خانم رحیمی فر تجارت الکترونیکی

سه شنبه

۴
۱۷:۳۰ - ۱۹:۴۰ خانم رحیمی فر برنامه سازی شی گرا سه شنبه ۵
۸ - ۱۰ آقای معصومی انقلاب اسلامی ایران پنج شنبه ۶
۱۰ - ۱۲ آقای بدیهی ریاضیات گسسته پنج شنبه ۷
۱۲ - ۱۴:۳۰ آقای قریشی طراحی الگوریتم ها پنج شنبه ۸
* آقای قریشی کاربینی ۹


*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری کاربینی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد