اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۱

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان  انگلیسی ترم ۱

نيمسال اول ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

کاربرد موضوعی واژگان در مکالمه

خانم اصلانی

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۲

شنبه

اصول و مبانی ترجمه

آقای رحیم زاده

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۳

یکشنبه

متون ادبی

خانم صدرایی منش

۱۵- ۱۳

۴

یکشنبه

زبان شناسی

آقای یارمحمدی

۱۷:۳۰- ۱۵

۵

یکشنبه

بیان شفاهی

آقای یارمحمدی

۱۹:۴۰- ۱۷:۳۰

۶

پنج شنبه

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

خانم سکندری

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۷

پنج شنبه

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

خانم سکندری

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۸

کاربینی

آقای رحیم زاده

*


*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس کاربینی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.