اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۱

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۱

نيمسال اول ۹۷-۱۳۹۶


رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

آزمایشگاه پایه

آقای عراقی

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۲

شنبه

دستور زبان پایه

آقای رحیم زاده

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۳

شنبه

گفت و شنود پایه

خانم اصلانی

۱۹:۴۰- ۱۷:۳۰

۴

چهارشنبه

خواندن و درک مفاهیم پایه

خانم صدرایی منش

۱۵:۳۰- ۱۳

۵

چهارشنبه

اصول و روش ترجمه پایه

آقای یارمحمدی

۱۷:۴۰- ۱۵:۳۰

۶

چهارشنبه

زبان خارجی عمومی

آقای یارمحمدی

۲۰- ۱۷:۴۰

۷

کاربینی

آقای رحیم زاده

*


*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس کاربینی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.