اخبار و اطلاعیه ها

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

برنامه تک درس دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۱ - نيمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

برنامه تک درس دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

ترم ۱ - نيمسال اول  ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

اصول و روش ترجمه پایه

خانم صدرایی منش

۱۳- ۱۱