اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاسهای جبرانی دروس "آزمایشگاه پایه و اصول و روش ترجمه پایه"

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی دروس "آزمایشگاه پایه و اصول و روش ترجمه پایه" استاد: آقای عراقی روزهای پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ – ۹۵/۰۳/۰۶ - ۹۵/۰۳/۱۳

ساعت  ۱۹:۳۰- ۱۶ تشکیل می گردد.