اطلاعیه کلاس های جبرانی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعيه تشکیل جبرانی کلاسهای درس استاد خانم قاسمعلی

اطلاعيه تشکیل جبرانی کلاسهای درس استاد خانم قاسمعلی

نام درس

تاریخ برگزاری جبرانی

جامعه شناسی فرهنگی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳ از ساعت ۱۹:۵۰- ۱۸:۱۵

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۵- ۹

پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۶ از ساعت ۱۶:۳۰- ۱۳:۳۰