اطلاعیه کلاس های جبرانی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی" استاد: آقای پاکزاد

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی" استاد: آقای پاکزاد روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴

ساعت  ۱۹:۵۰- ۱۶:۱۵ تشکیل می گردد.