اخبار و اطلاعیه ها

۱۵ تیر ۱۳۹۸

برنامه درسی گروه آموزشی مددکاری اجتماعی- خانواده "ورودی نیمسال تحصیلی ۹۷۲"

برنامه درسی گروه آموزشی  مددکاری اجتماعی- خانواده  تابستان تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

"ورودی نیمسال تحصیلی ۹۷۲"


رديف

مقطع

نام درس

نام استاد

۱

کارشناسی

کارورزی(۱)

خانم علیزاده

خانم دکتر خاقانی

خانم چیذری


*دانشجویان گرامی جلسه توجیهی واحد کارورزی (۱) با استاد مربوطه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.