اخبار و اطلاعیه ها

۱۵ تیر ۱۳۹۸

برنامه درسی گروه آموزشی مددکاری اجتماعی- خانواده تابستان "ورودی نیمسال تحصیلی ۹۷۱"

برنامه درسی گروه آموزشی  مددکاری اجتماعی- خانواده  تابستان تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

"ورودی نیمسال تحصیلی ۹۷۱"


رديف

مقطع

نام درس

نام استاد

۱

کارشناسی

کارورزی(۱)

خانم دکتر خاقانی

خانم دکتر ماهوتی

خانم چیذری


*دانشجویان گرامی جلسه توجیهی واحد کارورزی (۱) با استاد مربوطه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.