اخبار و اطلاعیه ها

۱۵ تیر ۱۳۹۸

برنامه درسی گروه آموزشی مترجمی زبان انگلیسی تابستان تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

برنامه درسی گروه آموزشی  مترجمی زبان انگلیسی  تابستان تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

"ورودی اول  تحصیلی ۹۷۱"


رديف

مقطع

نام درس

نام استاد

۱

کاردانی

کارورزی(۱)

خانم معززی فرد

۲

کارشناسی

کارورزی(۱)

خانم اصلانی

آقای یارمحمدی


*دانشجویان گرامی جلسه توجیهی واحد کارورزی (۱) با استاد مربوطه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.