اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۸

۹

۲

سیستم های اطلاعات مدیریت

دوشنبه

۹۸/۰۴/۰۳

۸:۳۰

۳

سیستم های خبره

چهارشنبه

۹۸/۰۴/۰۵

۸:۳۰