اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

اندیشه اسلامی۲

شنبه

۹۸/۰۳/۱۸

۱۴

۲

کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اجتماعی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۱۹

۱۰

۳

تفسیر موضوعی قرآن

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۲

۱۴

۴

آمار و روش تحقیق

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۸:۳۰

۵

مدیریت در مددکاری(خانواده)

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۱۴:۳۰

۶

روانشناسی اجتماعی

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۱۶

۷

ورزش۱

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۱۱:۳۰

۸

جامعه شناسی شهری و روستایی

دوشنبه

۹۸/۰۴/۰۳

۱۱:۳۰

۹

آسیب شناسی اجتماعی

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۱۱:۳۰

۱۰

مسایل جمعیتی ایران

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۱