اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی – ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۱۹

۹

۲

ترجمه همزمان امور دینی و آئینی

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۸

۱۳

۳

خواندن و درک متون پیشرفته

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۱۱

۴

ترجمه همزمان امور ادبی و هنری

چهارشنبه

۹۸/۰۴/۰۵

۱۱:۳۰