اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی – ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

یکشنبه

۹۸/۰۳/۱۹

۱۴

۲

ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی و (برعکس)

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۱

۹:۳۰

۳

کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۱۰:۳۰

۴

اصول نگارش

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۱۱

۵

آواشناسی لهجه های متداول

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۱۶

۶

مکاتبات

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۲

۱۱:۳۰

۷

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

سه شنبه

۹۸/۰۴/۰۴

۱۴:۳۰

۸

فرهنگ ملل

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۱۱:۳۰

۹

تحلیل مقابله ای

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۸:۳۰