اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

حسابداری تلفیقی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۲۶

۱۵:۴۵

۲

حسابداری مالی پیشرفته۲

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۸:۳۰

۳

مباحث جاری در حسابداری مالی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۲

۸:۳۰

۴

کاربرد استانداردهای حسابداری

چهارشنبه

۹۸/۰۴/۰۵

۱۴:۳۰