اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۰

۱۴

۲

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۱۰:۳۰

۳

روش تحقیق در حسابداری

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۸:۳۰

۴

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۸:۳۰

۵

روانشناسی کار

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۱۶

۶

تجارت الکترونیک

دوشنبه

۹۸/۰۴/۰۳

۸:۳۰

۷

پژوهش عملیاتی(۲)

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۱۵:۱۵

۸

بازار پول و سرمایه

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۳:۳۰