اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

حسابداری پیمانکاری

یکشنبه

۹۸/۰۳/۲۶

۱۱

۲

حسابداری مالی

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۸:۳۰

۳

حسابداری مالیاتی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۲

۱۵

۴

حسابداری بهای تمام شده۱

چهارشنبه

۹۸/۰۴/۰۵

۸:۳۰

۵

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۳:۳۰