اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸ -۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

اخلاق اسلامی

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۰

۱۴

۲

دانش خانواده و جمعیت

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۱

۱۴

۳

زبان خارجی عمومی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۲۶

۹

۴

حقوق بازرگانی

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۱۴

۵

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۱۶

۶

مبانی سازمان و مدیریت

دوشنبه

۹۸/۰۴/۰۳

۱۴:۳۰

۷

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۸:۳۰

۸

اقتصاد خرد

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۸:۳۰