اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانات دروس پیشنیاز : دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات دروس پیشنیاز نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

زبان پیش دانشگاهی

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۸:۳۰

۲

ریاضی پیش دانشگاهی

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۸:۳۰