اخبار و اطلاعیه ها

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲

نيمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

زبان خارجی عمومی

خانم مهدوی

۱۷- ۱۵

۲

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

خانم دکتر کلهر

۱۹- ۱۷

۳

سه شنبه

اقتصاد کلان

خانم فرخ زاد

۱۵- ۱۳

۴

کارآفرینی

خانم ایزی

۱۷- ۱۵

۵

کاربرد رایانه در حسابداری

خانم زارعی

۱۹- ۱۷

۶

پنج شنبه

روش‌های آماری

آقای بدیهی

۱۰- ۸

۷

حقوق بازرگانی

آقای رازقی

۱۲- ۱۰

۸

اصول حسابرسی

خانم رضائیان

۱۵- ۱۲:۳۰

۹

حسابداری شرکت‌های غیرسهامی

آقای عامری

۱۷- ۱۵