کلاس های جبرانی

مشاهده آرشیو قدیمی

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاسهای جبرانی دروس “آزمایشگاه پایه و اصول و روش ترجمه پایه” استاد: آقای عراقی روزهای پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ – ۹۵/۰۳/۰۶ – ۹۵/۰۳/۱۳ ساعت  ۱۹:۳۰- ۱۶ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاسهای جبرانی درس “متون ادبی” استاد: آقای عراقی روزهای دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷ و ۹۵/۰۳/۰۳ ساعت  ۱۱- ۹ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “برنامه ریزی توسعه” استاد: خانم پولاد روزهای پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ و ۹۵/۰۳/۰۶ ساعت  ۱۰- ۸:۱۵ تشکیل می گردد.