کلاس های جبرانی

مشاهده آرشیو قدیمی

اطلاعیه کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)” کلاس جبرانی درس “زبان تخصصی (۱)” استاد:خانم صادقی، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶- ۱۴  کلاس ۳۰۱ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی درس “اصول حسابرسی” استاد:خانم صادقی کلاس جبرانی درس “اصول حسابرسی” استاد:خانم صادقی، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۳۰/۱۸- ۱۶  کلاس ۳۰۱ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “مهندسی نرم افزار” استاد:آقای فروزنده، روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاسهای جبرانی استاد:آقای مختاری، روزهای چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۵ و ۹۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱۶- ۹  تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد:آقای پاکزاد، روز  شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰-۱۶  تشکیل می گردد.

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم صادقی نام درس تاریخ برگزاری جبرانی زبان تخصصی مالی (۲) سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷- ۱۵ کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C) سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰- ۱۷ کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A سه شنبه ۹۵/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰- ۱۷ حقوق بازرگانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “اقتصاد خرد” استاد: خانم میلانی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱ ساعت  ۱۹:۴۵- ۱۷:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “هنر و ارتباطات” استاد: خانم اکبرپور روزهای دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۳ و ۹۵/۰۲/۲۷ ساعت  ۱۹:۵۰- ۱۸:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد: آقای پاکزاد روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴ ساعت  ۱۹:۵۰- ۱۶:۱۵ تشکیل می گردد.

اطلاعیه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “مکاتبات” استاد: آقای یارمحمدی روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴ ساعت ۱۳- ۱۱ تشکیل می گردد.