گزارش بازدید مسؤولین مرکز علمی – کاربردی رعد از رستوران کوتاه قامتان

۲۴ شهریور ۱۳۹۸

مرکز  آموزش علمی- کاربردی نیکوکاری رعد  از رستوران کوتاه قامتان که به همت و مدیریت آقای ابراهیمی از مؤسسین انجمن کوتاه قامتان راه اندازی شده، بازدید نمود. در این دیدار به گزیده ای از سخنان آقای ابراهیمی اشاره می شود:

مسائل کوتاه قامتان در دو بخش است. یکی در حوزه فرهنگی و چالشی است که این گروه با ذهنیت اجتماعی دارند.

به گونه ای که مدیریت اشاره می کنند، به همت ایشان و دوستانشان تلاش های بسیاری شده تا واژه کوتوله که در فضای عمومی بسیار به کار گرفته می شود به واژه کوتاه قامت تغییر یابد و بدین ترتیب شاید از این طریق حیطه ذهنیت اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه در رابطه با این گروه اجتماعی دستخوش تغییراتی گردد.

همچنین در ادامه ایشان به مشکلاتی ساختاری در حوزه حمایت و رفاه اجتماعی که برگرفته از ناکارآمدی سیاستگذاری­ های اجتماعی در مورد  این گروه اجتماعی خاص است و همچنین وجود  نگاه های ابزاری اشاراتی می نمایند.

در پایان متذکر می شوند که رستوران کوتاه قامتان فرصت استقلال مالی و رهایی از وابستگی را برای ۱۷ تن از کوتاه قامتان فراهم آورده است، که البته این امر از منظر مرکز دانشگاهی معلولین رعد گام مهمی در زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی این گروه از معلولین محسوب می شود که می تواند در مورد گروه فوق توسعه یابد و در مورد سایر گروه

های معلولین  نیز اتفاق افتد.