یادآوری برای دانشجویانی که در نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ انتخاب واحد ننموده اند

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

❌❌🔖🔖یادآوری 🔖🔖❌❌

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی که در نیمسال اول تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ انتخاب واحد ننموده اند می رساند در زمان حذف و اضافه دروس خود را که از قبل با واحد آموزش “سرکار خانم صفری” هماهنگ نموده اند را اخذ نمایند، در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو میباشد.
دانشجویان به اسامی ذیل که تا کنون از انتخاب دروس خود اطلاع ندارند سریعا پیگیری نمایند.

علی حمزه جلالی خوشمهر
امیرحسین بدایتی
ملیکا بساکی
فاطمه گودرزی
حسین باقری
سیداحسان حسینی
دانیال اسمعیلی
سعید آقابابایی
پرستو بنائی
علیرضا باقری سرشکی
ملیحه شیخلو
عارفه تیموری
سجاد ابراهیمی نیک
اکرم صادقی
مجید غفوری
آرزو کامرانی
علی دهقانی
حیدر حبیبی
رضا عابدی
مهسا عابدی
الهام طاهرزاده
حمیدرضا ابراهیمی
مرضیه شعاعی
علیرضا پورغلامی مرکه
رامین خالوزاده
فرح ناز رحیم پور
حدیث طرهانی
ربابه بهادر
نیما پوراحمد
فرزانه توسلی
مهری ثابتی
نسترن شهدایی
رضا معتمدی
سیدحسین سجادی کوچصفهانی
سیما رضایی بلوچی
فاطمه زینالی
منصوره جمشیدزاده

معاونت آموزش: ۹۹/۰۶/۲۶