کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی ترم ۳ 

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی ترم ۳ – نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویرسازی

ترم ۳ – نيمسال اول تحصیلی  ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

کارگاه تکنیک های تکمیلی تصویرسازی

خانم مرتضوی فر

۱۲- ۸

۲

یکشنبه

کارگاه تصویرسازی دیجیتال۲بعدی

خانم صفاتی

۱۶- ۱۲

۳

دو شنبه

کارگاه طراحی تصویرسازی

خانم رنجبر

۱۲- ۸

۴

دو شنبه

هنر در دنیای کودکان

خانم هاشمی

۱۴:۳۰- ۱۲

۵

دو شنبه

آشنایی با اساطیر و آیین های باستانی جهان

خانم صفاتی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۶

سه شنبه

کارگاه تصویرسازی کودک و نوجوان

خانم خزانه داری

۱۲- ۸

۷

سه شنبه

مدیریت مراکز و سازمانهای هنری

خانم میرزاده

۱۴- ۱۲

۸

سه شنبه

انسان در اسلام

آقای معصومی

۱۶-۱۴