نحوه پذيرش

  • دريافت دفترچه ثبت نام از مراكز پستی
  • ثبت نام از طريق سايت :www.sanjesh.org
  • ارائه مدارک لازم جهت ثبت نام پس از اعلام نتایج
  • انجام مصاحبه