موارد انضباطی در زمان برگزاری جلسات امتحانی

۱۹ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه

 

دانشجویان عزیز خواهشمند است موارد انضباطی ذیل را در زمان برگزاری جلسات امتحانی رعایت فرمائید.

 • ارتکاب تقلب به هر نحو (استفاده دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف).
 • فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون
 • همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلا توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).
 • همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آنها.
 • همراه داشتن ماشین حساب (بجز مواردی که قبلا توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).
 • مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون، تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آنها
 • صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است).
 • ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرایش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.
 • عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری نشده غیرمرتبط).
 • از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون.
 • تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی بهم دوخته شده (منگنه شده).
 • خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه.
 • همراه نداشتن کارت شناسایی و دانشجویی (نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می­گردد).
 • عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون.