مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

  1. اصل وكپي شناسنامه از تمام صفحات(۳سري قطع A۴)
  2. اصل وكپي كارت ملي(۳سري قطع A۴)
  3. اصل وكپي كارت پايان خدمت براي آقايان(۳سري قطع A۴)
  4. اصل و كپي ديپلم(۳سري قطع A۴)
  5. ۶قطعه عكس ۴*۳رنگي زمينه سفيد تمام رخ با حجاب كامل
  6. تاييديه ديپلم
  7. موارد لازم براي دانشجوياني كه از سهميه شاغلين استفاده مينمايند:

گواهی اشتغال به كار از محل مورد نظر

کپی از صفحه اول دفترچه بیمه

کپی از آخرین فیش حقوقی