مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  ترم ۴

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۴ نيمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۴

نيمسال دوم ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم باورصاد

۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

۲

شنبه

دانش خانواده و جمعیت

آقای تورنگ

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۳

شنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی

آقای یارمحمدی

۱۷:۳۰- ۱۵

۴

شنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی

خانم صدرایی منش

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۵

دوشنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی

آقای یارمحمدی

۱۵- ۱۲:۳۰

۶

دوشنبه

فارسی

آقای بنکدار

۱۷:۳۰- ۱۵

۷

دوشنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی رسانه ای

آقای رحیم زاده

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۸

تربیت بدنی

آقای محمودآبادی

**

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۴ – نيمسال اول  ۹۶-۱۳۹۵

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری تربیت بدنی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.