مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۳ – نيمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  ترم ۳ -نيمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

اصول نگارش

آقای عراقی

۱۵- ۱۱:۳۰

۲

یکشنبه

کارگاه ترجمه متون رسمی(انگلیسی به فارسی)

خانم اصلانی

۱۷:۳۰- ۱۵

۳

یکشنبه

کارگاه ترجمه متون رسمی(فارسی به انگلیسی)

خانم اصلانی

۱۹:۴۵- ۱۷:۳۰

۴

سه شنبه

خواندن و درک متون رسمی

آقای یارمحمدی

۱۴:۴۵- ۱۲:۴۵

۵

سه شنبه

خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه

آقای توکلی

۱۶:۴۵- ۱۴:۴۵

۶

سه شنبه

خواندن و درک آثار مکتوب

آقای توکلی

۱۸:۴۵- ۱۶:۴۵

۷

پنج شنبه

آزمایشگاه پیش متوسطه

آقای عراقی

۱۰- ۷:۳۰

۸

پنج شنبه

مکالمه موضوعی

آقای عراقی

۱۳- ۱۰

۹

پنج شنبه

کارگاه ترجمه آثار مکتوب (انگلیسی به فارسی)

آقای رحیم زاده

۱۵:۲۰- ۱۳

۱۰

پنج شنبه

کارگاه ترجمه آثار مکتوب (فارسی به انگلیسی)

آقای رحیم زاده

۱۷:۲۰- ۱۵:۲۰

۱۱

پنج شنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم مقصود نیا

۱۹:۲۰- ۱۷:۲۰