مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۱

برنامه تک درس دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۱ – نيمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

برنامه تک درس دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

ترم ۱ – نيمسال اول  ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

اصول و روش ترجمه پایه

خانم صدرایی منش

۱۳- ۱۱