قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:(تایید نهایی)

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

جهت تایید نهایی انتخاب واحد طبق جدول ذیل به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه فرمایید.

ردیف رشته تحصیلی مقطع ورودی کارشناس آموزش
۱ حسابداری مالی-ترم ۴ کارشناسی ۹۶۲      خانم صفری­       
۲ حسابداری مالی-ترم ۳ کارشناسی ۹۷۱
۳ حسابداری مالی-ترم ۴ کاردانی ۹۶۲  

خانم محمدیان

۴ حسابداری مالی-ترم ۳ کاردانی ۹۷۱
۵ مترجمی همزمان زبان انگلیسی- ترم ۳ کارشناسی ۹۷۱
۶ مترجمی آثار مکتوب زبان انگلیسی- ترم ۳ کاردانی ۹۷۱
۷ حسابداری مالی- ترم ۲ کاردانی ۹۷۲  

خانم نوروزی

۸ مددکاری اجتماعی خانواده کارشناسی ۹۷۱
۹ مددکاری اجتماعی خانواده کارشناسی ۹۷۲