فرمهای کارورزی

اطلاعیه دستورالعمل کارورزی جهت دانشجویانی که درس کارورزی را اخذ نموده اند

بسمه تعالی

نام طرح: دفترچه کارآموزی/ کارورزی

الف) شیوه تنظیم گزارش مقطعی:

این گزارش در هر ماه توسط دانشجو تنظیم و به مدرس مربوطه ارائه می گردد، گزارش مذکور بایستی طبق فرم های ذیل و فعالیت های انجام شده در محل کارورزی تنظیم گردد.

۱.  ابتدا فرم شماره ۱-۲۱۳ “معرفی به کارورزی”را از سایت مرکز (raad-ac.ir) پرینت گرفته و طبق زمان اعلام شده به واحد آموزش مراجعه گردد.

۲. دانشجو ملزم است فعالیتهای خود را در طول یک هفته و یک ماه به ترتیب در فرم های شماره ۲-۲۱۳ “گزارش هفتگی” و ۳-۲۱۳ “گزارش ماهانه” شرح داده و توسط مربی کارورزی امضاء و تأیید ­گردد.(این فرم ها در بخش دوم فصل دوم دفترچه کارورزی دانشجو قرار می گیرد)

۳. فرم شماره ۴-۲۱۳ “ارزیابی نهایی کارورز توسط مربی” تکمیل و در انتهای دوره کارورزی به مدرس مربوطه ارائه می گردد.

۴. فرم شماره ۵-۲۱۳ “فرم ارزیابی نهایی کارورز توسط مدرس” تکمیل و در فرم کاربرگ ۶- ۲۱۳ “ارزیابی نهایی کارورز” اعلام می­گردد.

ب) شیوه تنظیم گزارش نهایی:

این گزارش در پایان کارآموزی/ کارورزی، توسط دانشجو تنظیم و به مدرس مربوطه ارائه می گردد که گزارش مذکور بایستی طبق ارائه مطالب علمی و فنی و با راهنمایی مدرس کارورزی به صورت تایپ شده (با فونت۱۴ B Zar ) تهیه  و صحافی گردد.

مراحل تنظیم گزارش نهایی: گزارش بایستی حداقل حاوی مطالب زیر باشد:

۱- جلد روی صفحه گزارش: شامل موارد زیر است که به صورت تایپ شده و فونت مشخص شده انجام می گیرد.

سطر اول: آرم دانشگاه

سطر دوم: نام مرکز (مرکز علمی- کاربردی رعد)، با فونت  ۱۲ B Lotus Bold-

سطر سوم: گروه آموزشی (حسابداری)، با فونت  ۱۲ B Lotus Bold-

سطر چهارم: رشته تحصیلی (کاردان حرفه ای حسابداری مالی)، با فونت  ۱۲ B Lotus Bold-

سطر پنجم: پروژه کارورزی، با فونت  ۱۲ B Lotus Bold-

سطر ششم: عنوان، با فونت  ۱۸ B Lotus Bold-

سطر هفتم: نام استاد کارورزی: با فونت  ۱۴ B Lotus Bold-

سطر هشتم: نام دانشجوی کارورزی: با فونت  ۱۴ B Lotus Bold-

سطر نهم: نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ با فونت ۱۲ B Lotus Bold-

 

۲- صفحه اول: موارد تایپ شده در صفحه اول مانند طرح روی جلد می باشد که در انتهای صفحه موارد ذیل تایپ می گردد:

نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو

نمره دانشجو

نام و نام خانوادگی و امضاء مدرس کارورزی

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه

 

۳- صفحه دوم: در این صفحه مشخصات کارآموز و مشخصات محل کارورزی به شرح زیر نوشته می شود:

الف) مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

رشته تحصیلی:

نام مدرس:

مقطع تحصیلی:  کاردانی          کارشناسی                 مدت کارآموزی/ کارورزی:

ب)مشخصات محل کارآموزی/ کارورزی:

نوع مرکز:  دولتی            غیر دولتی – نهاد عمومی          خصوصی            سایر:……………………………

حوزه فعالیت مرکز:                      تلفن:             فکس:               آدرس:

نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموزی/ کارورزی:

نام و نام خانوادگی مربی کارآموزی/ کارورزی:

نشانی دقیق و تلفن مرکز:

۴- صفحه سوم گزارش: این صفحه شامل فهرست زیر می باشد که در بر گیرنده کار دانشجو، از ابتدای کارورزی  تا تهیه گزارش نهایی می باشد.

فهرست مطالب شماره صفحه

فصل اول: آشنایی با محیط کارآموزی

مقدمه

تاریخچه

اهداف

نوع فعالیت و مالکیت

چارت سازمانی و تعداد پرسنل

مروری بر سیستم های حسابداری

فصل دوم: ارزیابی آموخته های فراگرفته کارآموز و گزارشات مربوطه

مقدمه

۱) بخش اول: تجهیزات مورد استفاده و عملکرد آنها

عملیات حسابداری

حسابداری ذیحسابی

حسابداری انبار

حسابداری حقوق و دستمزد

۲) بخش دوم: گزارشات کارآموز

گزارشات هفتگی

گزارشات ماهانه

۳) بخش سوم: مطالعات و تحقیقات دانشجو

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

انتقادات و پیشنهادات

رضایت دانشجو

ضمائم و پیوست ها

منابع و مآخذ

در نهایت پروژه کارورزی دانشجو بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می گردد:

۱- ارزیابی گزارشات هفتگی(۲-۲۱۳) و ماهانه (۳-۲۱۳) کارورز، ۶۰% کل امتیاز.

۲- ارزیابی کارورز توسط مربی(۴-۲۱۳)،۲۰% کل امتیاز.

۳- ارزیابی کارورز توسط مدرس (۵-۲۱۳)،۲۰% کل امتیاز.

 

  • Ø وظایف مدرس کارورز شامل موارد زیر می باشد:

*     انجام راهنمایی های لازم در تمام مراحل به کارورز

*     ارزیابی فعالیت های کارورز و تکمیل فرم های ارزیابی نهایی ایشان

*     نظارت بر پیشرفت فعالیت های کارورز

*     ارایه گزارش ارزیابی کارورز به مرکز

*     ارایه نمره درس به مرکز

 

  • Ø وظایف  کارورز شامل موارد زیر می باشد:

*     حضور منظم در محل کارورزی با توجه به برنامه های تنظیم شده  طبق چارچوب و دستورالعمل های محل کارورزی

*     رعایت دقیق قوانین، مقررات، مسائل ایمنی و بهداشتی و ضوابط دانشگاه جامع علمی- کاربردی و محل کارورزی

*     حفظ اسناد و اطلاعات در زمینه تولید یا تکنولوژی و سایر امور محیط کار و عدم انتقال آن به شخص یا مکان دیگر

*     تکمیل گزارش پیشرفت هفتگی فرم شماره ۲-۲۱۳ و ماهانه فرم شماره ۳-۲۱۳ و ارائه آن به مدرس

 

* دانشجویان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص درس کارورزی به واحد آموزش مراجعه نمائید.
 
دستورالعمل تهیه گزارش کاورزی :  
فرم معرفی به کارورزی:  
فرم گزارش پیشرفت هفتگی  

فرم گزارش پیشرفت ماهانه  

فرم ارزیابی نهایی کارورز توسط مربی  

فرم ارزیابی نهایی کارورز توسط مدرس 

فرم ارزیابی نهایی کارورز 

مشخصات کارورز و محل کارورزی  

نمونه جلد دفترچه کارورزی