راهنمای شماره صندلی کلاسها

۱۹ دی ۱۳۹۸

راهنمای شماره صندلی کلاسها

 

شماره صندلی

شماره کلاس

۱ تا ۲۰

۳۰۷

۲۱ تا ۳۵

۳۰۳

۳۶ تا ۵۸

۳۰۴

۵۹ تا ۸۲

۳۰۵

۸۳ تا ۱۰۶

۳۰۲