دوره هاي كارداني حرفه ای

    

  • – کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری ورزش معلولین
  • – کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
  • – کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک
  • – کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- نقاشی ایرانی
  • – کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی
  • – کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی
  • – کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر