حسابداری مالی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حسابداری- مالی ترم ۴ نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کارشناسی حسابداری- مالی ترم ۴ نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

مباحث جاری در حسابداری

خانم صادقی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۲

یکشنبه

کاربرد استانداردهای حسابداری

خانم صادقی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۳

یکشنبه

مدیریت بانکداری و بیمه

خانم میراحمدی

۱۸:۴۵-۱۶:۴۵

۴

پنج شنبه

حسابداری مالی پیشرفته (۲)

آقای بیک زند

۱۵- ۱۲:۳۰

۵

پنج شنبه

حسابداری تلفیقی

خانم حسین مردی

۱۷- ۱۵

۶

پنج شنبه

انسان در اسلام

خانم زینعلی

۱۹- ۱۷

۷

پروژه مالی

خانم صادقی

**

خانم حسین مردی

خانم میراحمدی

۸

تربیت بدنی (۲)

آقای محمودآبادی

**

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری پروژه مالی و تربیت بدنی(۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.