حسابداری- مالی ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۳ نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی

ترم ۳ نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

کاربرد رایانه در حسابداری

خانم صادقی

۱۴:۳۰- ۱۲

۲

شنبه

اندیشه اسلامی (۱)

آقای تورنگ

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۳

شنبه

حسابداری شرکت های سهامی

خانم صادقی

۱۹- ۱۶:۳۰

۴

سه شنبه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

خانم دکتر کلهر

۱۴- ۱۲

۵

سه شنبه

فارسی

خانم دکتر کلهر

۱۶:۳۰- ۱۴

۶

سه شنبه

زبان تخصصی مالی

خانم صدرایی منش

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰

۷

چهار شنبه

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

آقای کاشانی راد

۱۶:۳۰- ۱۴

۸

چهار شنبه

مدیریت مالی

آقای فخر آل علی

۱۹- ۱۶:۳۰

۹

تربیت بدنی(۱)

آقای محمودآبادی

**

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری تربیت بدنی(۱) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد