حسابداری مالی ترم ۳ گروه B – حسابداری مالی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳ گروه B – نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

ترم ۳ گروه B – نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

چهارشنبه

زبان تخصصی مالی (۲)

آقای یارمحمدی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۲

چهارشنبه

بازار پول و سرمایه

خانم میلانی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۳

چهارشنبه

پژوهش عملیاتی(۲)

خانم کشاورز

۱۸:۵۰- ۱۶:۳۰

۴

پنج شنبه

تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم

خانم نصراله

۱۰- ۷:۳۰

۵

پنج شنبه

حسابداری مالی(۱)

آقای بیک زند

۱۲:۳۰- ۱۰

۶

پنج شنبه

تجارت الکترونیک

خانم مقصودنیا

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۷

پنج شنبه

روش تحقیق درحسابداری

آقای صدیقی مقدم

۱۷- ۱۴:۳۰

۸

پنج شنبه

حسابداری منابع انسانی

خانم حسین مردی

۱۹:۳۰- ۱۷