حسابداری مالی ترم ۳ گروه A –

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳ گروه A – نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

ترم ۳ گروه A – نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

تجارت الکترونیک

خانم رحیمی فر

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۲

شنبه

زبان تخصصی مالی (۲)

خانم حسین مردی

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۳

شنبه

حسابداری منابع انسانی

خانم حسین مردی

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۴

سه شنبه

تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم

خانم نصراله

۱۶:۳۰- ۱۴

۵

سه شنبه

حسابداری مالی(۱)

آقای بیک زند

۱۹- ۱۶:۳۰

۶

چهار شنبه

روش تحقیق در حسابداری

آقای صدیقی مقدم

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۷

چهار شنبه

پژوهش عملیاتی(۲)

خانم کشاورز

۱۶:۵۰- ۱۴:۳۰

۸

چهار شنبه

بازار پول و سرمایه

خانم میلانی

۱۸:۵۰- ۱۶:۵۰