حسابداری- مالی ترم ۲

برنامه تک درس دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲ نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

برنامه تک درس دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی

ترم ۲ نيمسال اول تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

پنج شنبه

حسابداری شرکت های غیر سهامی

آقای پاکزاد

۱۸:۳۰- ۱۶