“جدول زمانبندی مراجعه دانشجویان به مرکزجهت تائید نهائی انتخاب واحد”

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

 

جدول زمانبندی مراجعه دانشجویان به مرکزجهت تائید نهائی انتخاب واحد

 
ردیف رشته تحصیلی زمان مراجعه ساعت مراجعه
۱ کلیه دانشجویان گرامی که در بازه زمانی مقرر

موفق به انتخاب واحد نشده اند

شنبه ۹۸/۰۶/۳۰ ۱۶- ۹
۲ کلیه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی

حسابداری مالی

یکشنبه ۹۸/۰۶/۳۱
دوشنبه۹۸/۰۷/۰۱
سه­شنبه ۹۸/۰۷/۰۲
۳ کلیه دانشجویان  گرامی کاردانی و کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

سه­شنبه ۹۸/۰۷/۰۲
چهارشنبه ۹۸/۰۷/۰۳
۴ کلیه دانشجویان  گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی چهارشنبه ۹۸/۰۷/۰۳
پنج شنبه ۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳- ۹
دانشجویان گرامی  زمان نماز و ناهار همکاران:  از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ می باشد

لطفاً در این زمان مراجعه نفرمائید