توصیه آموزشی

۱۹ دی ۱۳۹۸

توصیه آموزشی

طبق آئین نامه امتحانات پس از شروع هر امتحان دانشجویی که در ساعت مقر حضور نداشته باشد، در صورتی می تواند در جلسه شرکت  نماید  که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد.
طبق آئین نامه امتحانات، آوردن تلفن همراه(خاموش یا روشن)،،کتاب، جزوه و وسایل اضافی در سر جلسه امتحان تخلف محسوب میشود.