برنامه زماني امتحانات پايان نيمسال اول تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸- آزمون های متمرکز دروس معارف اسلامی

۲۰ آبان ۱۳۹۸

 برنامه زماني امتحانات پايان نيمسال اول تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸

آزمون های متمرکز دروس معارف اسلامی

رديف نام درس نام استاد زمان امتحان ساعت امتحان
۱ اندیشه اسلامی (۱) خانم اسدی یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳
۲ اندیشه اسلامی (۲) خانم اسدی یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳
۳ تفسیر موضوعی قرآن خانم زینعلی/ خانم اسدی شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳
۴ تاریخ تحلیلی صدر اسلام خانم زینعلی شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ ۱۵
۵ دانش خانواده و جمعیت خانم زینعلی/ خانم یزدی / آقای صدیقی یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳