برنامه زماني امتحانات پايانی دوره تابستان (حسابداری مالی، مددکاری اجتماعی خانواده)

۲۰ مهر ۱۳۹۹

برنامه زماني امتحانات پايانی دوره تابستان ۹۹ ۱۳۹۸

دوره کارشناسی حرفه ای (حسابداری مالی، مددکاری اجتماعی خانواده)

رديف نام درس زمان امتحان ساعت امتحان
۱ پژوهش عملیاتی۲ یکشنبه

۹۹/۰۷/۲۷

۹
۲ روانشناسی کار یکشنبه

۹۹/۰۷/۲۷

۹
۳ روشهای مددکاری خانواده گروهی یکشنبه

۹۹/۰۷/۲۷

۹
۴ اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در خانواده چهارشنبه

۹۹/۰۷/۳۰

۹